Forskningens metodik

Enkäter, intervjuer, observationer

Det finns många metoder att använda sig av när man forskar, men enkäter och intervjuer är de mest frekventa när det kommer till att få en allmän uppfattning om saker och ting.

Vad är en enkät?

Enkäter skickas ofta ut från SCB i syfte att kartlägga folks liv och deras åtaganden, vad de tycker om och inte med mera. I en enkät får man ett antal frågor eller påstående som man ska kryssa i ja/nej/vet inte eller rentav gradera ens inställning till vissa företeelser. Enkäterna är dock ganska bundna allt som oftast, i och med att man inte kan ge helt unika svar alla gånger. Att ge en företeelse 3 av 5 stjärnor är inte på något sätt ett unikt svar om fler personer än 10 svarar.

Vad är en intervju?

I en intervju så utfrågas en person av en annan person, i det här fallet forskaren. Forskaren förbereder vilka frågor som ska ställas, ungefärlig tidsram och vilka motfrågor man kan tänka sig ha på svar. Den som intervjuar måste också vara trygg i situationen, annars är risken stor att intervjuobjektet blir besvärad och vill därifrån så fort som möjligt.

Intervjuer är mycket mer fria eftersom man lämnar svarsfältet öppet för alla möjliga svar, så till vida att man inte ställer ja/nej/vet inte-frågor som är praxis i enkäter. Att de är mer fria innebär att man helst bör spela in samtalet för att verkligen ordagrant minnas allt som sades. På så sätt kan citat inte förvrängas eller misstolkas, och den intervjuade kan stå för vad den har sagt.

Observationer

Att observera innebär att man övervakar hur något går till eller hur ofta en viss sak görs. Barn får ofta testa på metoden observationer i skolan genom att kolla hur många cyklister på en bestämd vägsträcka vid en viss tidpunkt som har hjälm på sig.